Saturday, September 28, 2013

@zoyanailpolish Zoya Bobbi. Bottle #macro #presssamplevia Instagram http://instagram.com/p/eygyK0Eiuy/